Ogłoszenie o naborze - asystent rodziny

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE

 1. Stanowisko pracy: Asystent rodziny – 1 etat
 2. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 
  18 – 500 Kolno  
 3. Kandydat musi spełniać wymogi niezbędne określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.

      Asystentem rodziny może być osoba, która:

 • posiada:
 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 3. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy kat. B i własny samochód,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania kobiet w ciąży, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres, cierpliwość,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne zadania asystenta rodziny reguluje art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.):

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu
  w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
  i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473);
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 oraz z 2019 r. poz. 730), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.”
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • wymiar czasu pracy: pełen etat, pierwsza umowa na okres próby 3 m-ce, umowa o pracę w systemie  zadaniowego czasu pracy,
 • praca administracyjno-biurowa w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie,
 • praca w terenie – asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę w godzinach między 8:00 a 21:00. 
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • Oświadczenia:
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o pełnej władzy rodzicielskiej, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
  • oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i wiedzę;
 • wyrażenie zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów naboru w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko asystent rodzinny.”

Dokumenty wymienione w pkt 1-2, oświadczenia wymienione w pkt 3 oraz wyrażenie zgody w pkt. 6 muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata

 1. Informacje dodatkowe:
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %;
 • kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji;
 • oferty kandydatów złożone po terminie ( liczy się data wpływu do GOPS w Kolnie), w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie będące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu;
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru ( za okazaniem dowodu tożsamości) w pokoju nr 11 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno (pokój nr 4) lub przesłać pocztą ( decyduje data wpływu dokumentów) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy - asystent rodziny” w terminie do dnia 22 czerwca 2021 r. do godziny: 12:00.

                                                                                       

OFEROWANE STANOWISKO PRACY NIE JEST STANOWISKIEM URZĘDNICZYM, W ZWIĄZKU Z CZYM NIE MA ZASTOSOWANIA PROCEDURA NABORU I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSOWEGO.

                                                                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                                                              Gminniego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                    w Kolnie

                                                                                                                                               Agnieszka Duda

 

 

 

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 31, adres email: gops_kolno@post.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.gops@gminakolno.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. obowiązujących przepisów prawa celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
   • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
   • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
  2. udzielonej zgody w określonym celu zgodnie z art. 7 RODO,
  3. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 3. Cel przetwarzania:
  1. nabór na wolne stanowisko pracy.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych – informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji i obowiązku archiwaizacyjnego (5 lat).
 6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
  2. sprostowania danych (art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku gdy:
   1. dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,
   2. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
   3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   4. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Przy czym podanie danych jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub braku możliwości zawarcia umowy.
 10. Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Duda - Dyrektor GOPS

Data wytworzenia: 2021-06-14

Wprowadzający: Aneta Rybka

Modyfikujący: Aneta Rybka

Data modyfikacji: 2021-06-14

Opublikował: Aneta Rybka

Data publikacji: 2021-06-14